Obchodní podmínky půjčovny Klímovi s.r.o.

I. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky půjčovny (dále jen „OPP“) pronajímatele se ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), vztahují na závazek vzniklý v důsledku nájemní smlouvy uzavřené se společností Klímovi s.r.o., IČO 293 51 651, se sídlem Brno-Černovice, Hájecká 1205/2, PSČ 618 00 (dále jen „pronajímatel“).

1.2. Ve vztahu ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je pronajímatel oprávněn OPP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu ust. § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna bude nájemci oznámena písemně, případně prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou OPP může nájemce nájemní smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v článku VII OPP.

1.3. Veškeré nabídky učiněné pronajímatelem až do podpisu příslušné nájemní či obdobné smlouvy jsou nezávazné. Technické údaje, provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. jsou pouze informativní, pokud nejsou Pronajímatelem výslovně písemně potvrzeny.

 

II. Nájemné

2.1 Výše denního nájemného u jednotlivých druhů zařízení je stanovena ceníkem, který je součástí nájemní či obdobné smlouvy.

2.2 Výše nájemného, ceny za dopravu, montáž a demontáž zařízení jsou uvedeny bez DPH s tím, že pronajímatel je oprávněn DPH k uvedeným plněním v souladu s obecně závaznou právní úpravou připočítávat.

2.3 Není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, bude faktura k úhradě nájemného, ceny za dopravu, montáž a demontáž zařízení vystavena v den skončení pronájmu zařízení a bude splatná do 14 dnů ode dne vystavení.

Není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, bude v případě trvání nájmu po dobu delší než 14 dnů vystavena dílčí faktura k úhradě nájemného, ceny za dopravu, montáž a demontáž zařízení a bude splatná do 14 dnů ode dne vystavení.

Konečná faktura k úhradě nájemného, ceny za dopravu, montáž a demontáž zařízení bude vystavena v den skončení pronájmu zařízení a bude splatná do 14 dnů ode dne vystavení.

2.4 Není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, je nájemce povinen před převzetím zařízení složit zálohu stanovenou v ceníku pronajímatele. V případě, že nájemce nesloží zálohu na předmět nájmu, není pronajímatel povinen předat předmět nájmu. Tato záloha bude v případě řádného vrácení zařízení započtena na nájemné a nájemce je povinen platit nájemné snížené o zaplacenou zálohu. V případě, že nebude zařízeno vráceno řádně, bude záloha započtena na nároky pronajímatele vyplývající z toho, že zařízení nebylo vráceno řádně a nájemce je povinen platit nájemné v plné výši.

III. Doba trvání nájmu

3.1 Trváním nájmu se pro účely nájemní smlouvy rozumí doba od převzetí zařízení nájemcem od pronajímatele do doby jeho řádného vrácení nájemcem pronajímateli.

3.2 O předání a převzetí zařízení bude osobou oprávněnou převzít zařízení za nájemce a osobou oprávněnou vydávat zařízení za pronajímatele podepsán předávací protokol. V předávacím protokolu bude uvedena doba, do kdy je nájemce povinen zařízení vrátit pronajímateli, dále údaj o stavu motohodin zjištěném na zařízení, údaj o dokladech předávaných nájemci spolu se zařízením.

3.3 Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu poslední den doby pronájmu, má se za to, že se smluvní strany dohodly na tom, že se nájemní smlouva mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněná kdykoliv smlouvu o nájmu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smlouva o nájmu končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

IV. Převzetí a vrácení zařízení

4.1 Okamžikem předání zařízení nájemci, jímž je potvrzení nájemce o převzetí zařízení v předávacím protokolu vystaveném pronajímatelem, přechází nebezpečí škody na zařízení na nájemce. Toto nebezpečí škody přechází zpět na pronajímatele okamžikem podpisu předávacího protokolu o vrácení zařízení pronajímateli. V případě pozdějšího odhalení skrytých poškození je pronajímatel povinen na tuto skutečnost nájemce neprodleně upozornit a nájemce se zavazuje pronajímatelem určenou škodu uhradit. V případě vzniku škody na zařízení za doby trvání nájemního vztahu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli náklady spojené s uvedením zařízení do původního stavu nebo s výměnou vadných částí zařízení. Výše škody bude určena podle ceníku Společnosti Klímovi s.r.o. pro náhradní díly a servisní práce. V případě neopravitelného poškození, ztráty či odcizení zařízení nebo jeho části se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli cenu nového zařízení či jeho části určenou dle prodejního ceníku pronajímatele jako prodávajícího, aktuálního v okamžiku podpisu předávacího protokolu.

4.2 Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé užíváním zařízení třetím osobám nebo škody na věcech nezpůsobené porušením povinností pronajímatele.

4.3 Podpisem předávacího protokolu potvrzuje nájemce, že byl pronajímatelem seznámen se všemi potřebnými informacemi týkajícími se užívání, provozu, údržby, bezpečnosti práce, požární ochrany a dalších skutečností a vztahujícími se k užívání zařízení a že spolu se zařízením převzal i příslušný návod k obsluze zařízení.

4.4 Při předání zařízení předá pronajímatel nájemci také veškeré doklady potřebné k užívání zařízení.

V. Práva, povinnosti a odpovědnosti nájemce

5.1 Nájemce se zavazuje převzít od pronajímatele zařízení ve sjednaném termínu a převzetí zařízení potvrdit v předávacím protokolu, vystaveném pronajímatelem. Nájemce při převzetí zkontroluje zařízení, zda je funkční a nepoškozené. Pokud toto nájemce neprovede, na dodatečnou reklamaci nebude brán zřetel

5.2 Nájemce se zavazuje řádně zabezpečit zařízení proti možnému poškození, zejména vandalismem a proti odcizení.

5.3 Nájemce není oprávněn k zásahům do konstrukce zařízení a jeho jednotlivých součástí.

5.4 Obsluhu zařízení a předepsané údržbářské úkony smějí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci nájemce, kteří jsouvyškoleni obecně nájemcem s ohledem na znalost norem a předpisů souvisejících s bezpečností práce, hygienou práce a dalšími předpisy, které mohou být vzhledem k charakteru zařízení na jeho provoz vztaženy. V případě, že pro práci se zařízením jsou státním orgánem předepsaná nějaká oprávnění, je nájemce povinen zajistit, aby pracovníci obsluhující zařízení byly veškerými potřebnými a platnými oprávněními vybaveni a zaškoleni pronajímatelem při předávání zařízení do operativního pronájmu.

5.5 Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce pronajímateli za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat zařízení pro vady na věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny. Nájemce je povinen učinit případné oznámení potřeby oprav osobně v místě sídla pronajímatele, písemně poštou dopisem zaslaným na adresu pronajímatele uvedenou v úvodu smlouvy, faxem zaslaným na faxová čísla uvedená v úvodu smlouvy nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na emailové adresy oprávněných osob.

5.6 O vrácení zařízení bude osobou oprávněnou převzít zařízení za pronajímatele a osobou oprávněnou vydávat zařízení za nájemce podepsán předávací protokol. V předávacím protokolu bude uvedena celková doba trvání nájmu, dále údaj o stavu motohodin zjištěném na zařízení, údaj o dokladech, které nájemce vrací spolu se zařízením a případně též údaj o poškozených či nevrácených součástech zařízení. U předmětů doplňkového sortimentu (diamantové kotouče) bude v protokolu uvedeno opotřebení.

5.7 V případě, že nájemce nezajistí přítomnost oprávněné osoby na stavbě v okamžiku vrácení zařízení, má pronajímatel právo účtovat nájemci veškeré případné náklady spojené s uvedením zařízení do původního stavu a nájemce je povinen tyto náklady uhradit za podmínek uvedených v bodě 5.11.

5.8 Nájemce je povinen půjčené zařízení vrátit ve stejném technickém stavu (kromě přiměřeného opotřebení) jako při jeho převzetí. Přiměřené opotřebení neznamená zhoršení stavu zařízení, zaviněné nesprávnou manipulací nebo nedodržením předepsané údržby.

5.9 Povinnost vrátit zařízení je splněna předáním všech komponentů dle předávacího protokolu zpět pronajímateli a podpisem předávacího protokolu.

5.10 V případě vrácení zařízení v znečištěném stavu, je nájemce povinen uhradit prokazatelné náklady na jeho vyčištění. Pokud budou jednotlivé součásti zařízení znečištěny tak, že budou bránit dalšímu řádnému užívání (např. kluzkost podlah, zvýšení vlastní hmotnosti apod.), je nájemce povinen nahradit vzniklou škodu ve výši prodejní ceny nového dílu dle ceníku platného v okamžiku podpisu předávacího protokolu.

5.11 Nájemce je povinen vzniklé škody, jejíchž výše bude stanovena pronajímatelem zaplatit ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury vystavené pronajímatelem.

5.12 Nájemce je povinen se před uvedením zařízení do provozu seznámit s přiloženým návodem k obsluze a dodržovat pokyny a omezení v tomto návodu uvedené, dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení, platnými předpisy vztahujícími se k bezpečnosti práce, požární ochrany.

5.13 Odpovědnost za případné škody vzniklé provozováním zařízení nese nájemce.

5.14 Nájemce není oprávněn dát zařízení do podnájmu třetí osobě. Nájemce se zavazuje, že v průběhu pronájmu s žádnou třetí stranou neuzavře smlouvu, která by se týkala zařízení pronajímatele. Zařízení nesmí nájemce nikomu ani bezplatně zapůjčit a nesmí jej dát do zástavy.

5.15 Přemístění zařízení mimo místo uvedené ve smlouvě není možné bez předchozího souhlasu pronajímatele.

5.16 Nájemce je povinen během užívání zařízení provádět jeho běžnou údržbu dle přiloženého návodu vč. jeho čištění a doplnění pohonných hmot a provozních kapalin. Nájemce je povinen upozornit pronajímatele na nutnost provedení běžného servisu dle návodu k obsluze po dosažení uvedených motohodin na zařízení, umožní pronajímateli provést pravidelný servis na předem určeném a dohodnutém místě. Pravidelný servis je součástí nájemného a jde na náklady pronajímatele.

5.17 Nájemce je povinen kontrolovat pravidelně stav a teplotu provozních náplní,zvláště motorového a hydraulického oleje a promazání zařízení, účinnost brzd, stav pneumatik a jejich huštění na předepsaný tlak. V případě přirozeného úbytku motorového oleje je povinen doplňovat jeho množství pronajímatelem předepsaným mazivem.

5.18 Nájemce hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, chladící kapaliny pro běžné doplňování (nikoliv výměnu). V případě proříznutí, proražení, zničení, jakož i při extrémním opotřebení pneumatik nad rámec opotřebení obvyklého v běžných pracovních podmínkách (daného tabulkami výrobce pneu), je nájemce povinen uhradit poměrnou část hodnoty pneu dle druhu poškození.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele

6.1 Pronajímatel je povinen předat nájemci zařízení v termínu sjednaném v nájemní smlouvě. Spolu se zařízením bude nájemci předán i návod k obsluze vztahující se ke konkrétnímu pronajatému zařízení a kopie předávacího protokolu.

6.2 Po skončení nájmu potvrdí pronajímatel nájemci v předávacím protokolu převzetí zařízení a příslušného návodu k obsluze, přičemž v předávacím protokolu budou zaznamenány údaje o tom, bylo-li zařízení předáno se všemi součástmi, se kterými byl dle předávacího protokolu předán nájemci.

6.3 Pronajímatel má právo na vyvěšení reklamní tabule na zařízení po celou dobu nájmu.

6.4 Pronajímatel má právo provádět kontrolu zařízení kdykoli po dobu nájmu. Pronajímatel je oprávněn vstupovat do míst, kde je zařízení užíváno za účelem kontroly řádného užívání zařízení.

VII. Pojištění

7.1. Pronajímatel prohlašuje, že stavební mechanizace je pojištěna. Současně však prohlašuje, že toto pojištění nepokrývá všechna rizika s ohledem na sjednané výluky pojištění. Proto je nájemce povinen zajistit si případné pojištění stavební mechanizace na vlastní náklady a zodpovědnost. V průběhu nájmu je nájemce povinen písemně (též faxem nebo emailem) oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání stavební mechanizace, nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění, jinak pronajímateli odpovídá za zvýšení rozsahu škody nastalé při případné pojistné události.

7.2. Pojištění se zejména nevztahuje na škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení nájemce, porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami a na vzniklé ztráty každého druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z opoždění, nedodržením dohodnutého výkonu a ztrátou trhu nebo obchodních vztahů. Za všechny uvedené škody zodpovídá v plné míře nájemce.

7.3. Nájemce je povinen zabezpečit zařízení následujícím zejména a minimálně tímto způsobem: pokud je umístěná v uzavřeném a uzamčeném prostoru i po dobu přestávek v pracovní činnosti, musí být řádně uzamčené zapalování, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčeným řetězem, pevně spojené se základem apod.) přičemž vstupní dveře musí mít bezpečnostní cylindrickou vložku zabraňující vytlačení a bezpečnostní štít zabraňující rozlomení a vylomení vložky a přidaný další zámek nebo bezpečnostní závoru a musí být oplechované. Prosklené otvory musí být zabezpečené bezpečnostní fólií nebo funkčními mřížemi. Pokud je umístěná v otevřeném prostranství i po dobu přestávek v práci, plocha s odstavenými stroji a zařízením musí být oplocená s uzamknutou bránou s trvale strážící fyzickou ochranou nebo strážní službou. Za oplocení se považuje stavba vysoká min. 1,80 m ze dřeva, betonu, cihel, keramických tvárnic, ocele nebo jejich kombinace, prefabrikovaných prvků, které slouží k ohraničení a zabezpečení odstavné plochy. V případě pronájmu příslušenství (např. hydraulická kladiva, lopaty, frézy, zametací zařízení apod.) je nájemce povinný zabezpečit předmět pronájmu proti odcizení mechanicky (např. zabezpečení uzamčeným řetězem spojeným s pevným bodem, apod.) i po dobu přestávek v práci a to pouze v zavřeném a uzamčeném prostoru.

VIII. Zánik nájmu

8.1. Nájem dle této smlouvy zaniká:

1) vrácením předmětu pronájmu

2) uplynutím doby trvání nájmu,

3) dohodou smluvních stran,

4) odstoupením od této smlouvy.

8.2. Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit v případě, že nájemce porušuje své povinnosti, a to i přes písemnou výzvu pronajímatele. Odstoupením od nájemní smlouvy nejsou dotčena ustanovení nájemní smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek, jež mají dle svého smyslu a účelu platit i v případě odstoupení od nájemní smlouvy, tedy i ujednání týkající se nároků na náhradu škody.

8.3. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může být vypovězena kteroukoli smluvní stranou. Výpověď musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem následujícím po dni doručení výpovědi.

8.4. Nájemní smlouva může být ukončena s okamžitou účinnosti i s odstoupením od smlouvy. Důvodem pro odstoupení je i skutečnost, že bylo ohledně majetku nájemce vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku, nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění (dále jen „InsZ“), nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení nájemce bez likvidace.

IX. Ujednání o smluvní pokutě

9.1. V případě prodlení nájemce s vrácením zařízení nebo jeho části pronajímateli je nájemce povinen zaplatit pronajímateli denní nájemné za zařízení nebo každou nevrácenou část zařízení a den prodlení s jejím vrácením a dále smluvní pokutu ve výši poloviny ze sjednaného denního nájemného za zařízení nebo každou nevrácenou část zařízení a den prodlení s jejím vrácením.

9.2. V případě prodlení s placením nájemného, případné náhrady škody či jiných plateb dle nájemní smlouvy je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

9.3. Právo na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.

X. Ochrana osobních údajů

10.1. V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, nájemce souhlasi se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – pronajímateli pro účel stanovený níže. Tento souhlas nájemce uděluje pro všechny údaje poskytnuté pronajímateli po celou archivační dobu ode dne udělení souhlasu. Nájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.

10.2. Osobní údaje jsou zpracovávany v rozsahu, v jakém je nájemce poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a pronajímatelem, nebo (c) které pronajímatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu nájemce, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana důležitých zájmů nájemce, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv pronajímatele, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb.

10.3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

10.4. Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že nájemce – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho osobní údaje.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

11.1. Veškerá písemná oznámení, odstoupení a jiné písemnosti musí být učiněny písemně poštou dopisem zaslaným na adresu pronajímatele uvedenou v úvodu této smlouvy, faxem zaslaným na faxová čísla uvedená v úvodu této smlouvy pronajímatele nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na emailové adresy osob oprávněných k podpisu akceptace pronajímatele.

11.2.Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy vyslovují svůj souhlas s OPP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

11.3 Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1765–1766 OZ.

11.4. Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem platí právo České republiky.

11.5. Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s nájemní smlouvou nebo těmito OPP, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby.

11.6. Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPP. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv tyto OPP změnit.